Výstava her

Virtuální výstava starých deskových her.

Česky English

Všeobecné obchodní podmínky

Těmito obchodními podmínkami se řídím při provozování stránky http://vystavaher.cz (dále „Výstava her“). Dozvíte se zde, jaká máte jako zákazník práva, co naopak očekávám já a jak řeším případné reklamace.

 • 1. Podnikatel: Kdo je provozovatelem stránky? Jan Moravec, IČ: 71522379, se sídlem V lánech 158/14, Praha 8 - Březiněves, 182 00. Můžete mě kontaktovat v pracovních dnech (Po-Pá) v době od 9:00 do 16:00 na tel. 776095050 nebo na e-mailu 776095050@seznam.cz.
 • 2. Spotřebitel: Kdo může vstoupit do placené části stránky? Každá osoba starší 18 let.
 • 3. Popis služby: Jak stránka funguje? Na stránce Výstava her můžete virtuálně navštívit výstavu her. Podmínkou je uhrazení platby dle aktuálního ceníku a zadání kontaktu (e-mailu); následně obdržíte na zadaný kontakt přístupové heslo, jímž získáváte přístup na 48 hodin.

  Žádné další platby provozovateli stránky nejsou se službou spojeny. E-mail s přístupovým heslem je zpoplatněn sazbou provozovatele platební brány GOPay. Náklady na internetové připojení jsou zpoplatněny základní sazbou Vašeho poskytovatele připojení.
 • 4. Funkčnost a součinnost digitálního obsahu: Co k užívání stránky potřebujete? Aktualizovaný internetový prohlížeč.
 • 5. Informace o platebních podmínkách: Jak můžete provést platbu? Platba se provádí kartou přes platební bránu GOPay. Provedení platby se řídí podmínkami peněžního ústavu, který kartu vydal (zpravidla jde o ověření prostřednictvím SMS).
 • 6. Vznik a trvání závazku: Kdy je mezi námi uzavřena smlouva? Pro uzavření smlouvy je z Vaší strany nutné, abyste uhradili platbu a zadali kontakt. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám na zadaný kontakt doručeno přístupové heslo. Závazek trvá 48 hodin od přijetí přístupového hesla; po uplynutí této doby závazek končí.
 • 7. Spotřebitelská práva I: O čem Vás musím informovat? Jako spotřebitel máte právo na tyto informace, jež jsou obsaženy v těchto Obchodních podmínkách:
  • Právo na informace dle ust. § 1811 občanského zákoníku (dále jen „o.z.“), tedy s kým uzavíráte smlouvu včetně kontaktních údajů, označení služby a popis jejích hlavních vlastností, informaci o ceně a o způsobu platby, o době trvání závazku, o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem.
  • Právo na informace dle ust. § 1820 o.z. před uzavřením smlouvy distančním způsobem (na dálku), tedy zda je komunikace zpoplatněna zvýšenou sazbou, za jakých podmínek lze odstoupit od smlouvy, jak je zpoplatněno odstoupení od smlouvy v průběhu využívání služby, jaká je možnost mimosoudního řešení sporů a zda se lze obrátit na státní orgán dozírající na ochranu spotřebitele.
 • 8. Spotřebitelská práva II: Můžete od smlouvy odstoupit? Zpřístupnění Výstavy her je dodáním digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele. Pokud podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že po uplynutí lhůty pro odstoupení nemá právo na odstoupení od smlouvy, pak podle ust. § 1837, písm. l) o.z. spotřebitel od smlouvy odstoupit nemůže.

  Lhůta pro odstoupení činí 1 hodinu od obdržení přístupového hesla. Pokud nejpozději do této doby sdělíte telefonicky nebo e-mailem, že od smlouvy odstupujete, bude přístupové heslo zneplatněno a vrátím Vám peníze v plné výši nejpozději do 7 dnů na účet, z nějž byly odeslány. Po uplynutí lhůty pro odstoupení však již Vaše právo odstoupit od smlouvy zaniká.
 • 9. Spotřebitelská práva III: Jak můžeme řešit spory a na koho se můžete obracet? Vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste vůči mně poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

  Na Českou obchodní inspekci jakožto státní orgán dozírající na ochranu spotřebitele se rovněž můžete obrátit s případnou stížností.
 • 10. Práva z vadného plnění: Jak můžeme řešit reklamace? Vaše práva z vadného plnění se řídí ust. § 1914 až 1925 o.z. a ust. § 2009 až 2117 o.z.

  Pokud nastala jakákoli závada (nepřišlo Vám heslo; heslo nefunguje; přístup skončil dříve než po 48 hodinách), kontaktujte mě prosím telefonicky nebo e-mailem, zašlu Vám nové heslo. Pokud ani nové heslo nefunguje, jde o důvod pro odstoupení od smlouvy; pokud tohoto práva využijete, bude heslo zneplatněno a vrátím Vám peníze v plné výši nejpozději do 7 dnů na účet, z nějž byly odeslány; peníze se však nevracejí, pokud by po oznámení o nefunkčnosti hesla byl s pomocí tohoto hesla proveden přístup.
 • 11. Co byste ještě měli vědět? Korespondence mezi námi může probíhat e-mailem nebo poštou. V případě, že se některé ustanovení těchto obchodních podmínek ukáže neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.
 • 12. Platnost a účinnost těchto podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2021.

Jan Moravec, provozovatel Výstavy her