Výstava her

Virtuální výstava starých deskových her.

Česky English

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Jan Moravec,V lánech 158, Praha 8, 18200, Česká republika, IČ: 71522379 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely poskytnutí objednaných služeb a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Tyto internetové stránky (dále jen „webové stránky“) poskytuje Jan Moravec,V lánech 158, Praha 8, 18200, Česká republika, IČ: 71522379, (dále jen „my“).

Přístup na webové stránky

Při zadání našich Internetových stránek budou z vašeho prohlížeče přenesena určitá data na náš web server. Což děláme a požadujeme z technických důvodů, aby vám mohly být zpřístupněny požadované informace. Abychom umožnili přístup na naše webové stránky, sbírají se následující data, která budou krátce uložena a použita:

 • IP adresa,
 • datum a čas přístupu,
 • rozdíl časové zóny vůči Greenwichskému střednímu času (GMT),
 • obsah požadavku (konkrétní stránka),
 • stav přístupu/http kód stavu,
 • přenesený objem dat,
 • internetová stránka požadující přístup,
 • prohlížeč, jazyková nastavení, verze operačního systému softwaru prohlížeče a úroveň.

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů budeme tyto údaje po omezenou dobu ukládat, abychom mohli zahájit sledování osobních údajů v případě neoprávněného přístupu k našim serverům nebo pokusu o neoprávněný přístup.

Použití souborů cookie

Za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které shromažďujeme na svých webových stránkách je k dispozici v následující tabulce:

Název Cookie(s)

Životnost

Účel a obsah

lang

1 rok

Identifikátor jazykové verze webu

PHPSESSID

Do uzavření okna prohlížeče

_ga_G-B9HMXTQ5L1

2 roky

Tato Cookie slouží k rozlišování návštěvníka, chráněno web tracking aplikací Google Analytics

_ga

2 roky

Tato Cookie slouží k rozlišování návštěvníka, chráněno web tracking aplikací Google Analytics

cookie_consent

1 rok

Zákaz zobrazování cookie banneru

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

Analýza webové stránky

Na našich webových stránkách využíváme službu analýzy internetových stránek Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google za nás provede analýzu vašeho užívání našich webových stránek. Za tímto účelem mimo jiné používáme cookies podrobněji popsané v tabulce výše. Informace shromažďované společností Google v souvislosti s vaším používáním našich Internetových stránek (např. referenční URL, naše webové stránky, které jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, vaše jazyková nastavení, váš operační systém, rozlišení vašeho monitoru) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky nám pak budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojeny s celou vaší IP adresou. Na našich webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizování IP adresy, kterou nabízí Google a která smaže posledních 8 číslic (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) vaší IP adresy. Google má navíc certifikaci dle EU-US Privacy Shield, která zajišťuje dodržování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů při zpracování dat společností Google v USA.

Svůj souhlas s analýzou webových stránek můžete kdykoli odvolat, buď stažením a nainstalováním poskytnutého Google Browser Plugin, nebo správou svého souhlasu v nastavení svého prohlížeče. Obě možnosti zamezí analýze webových stránek pouze, pokud budete používat prohlížeč, na kterém jste nainstalovali plugin a pokud nevymažete zakazovací cookie

Další informace o Google Analytics viz Podmínky užívání Google Analytics, Směrnice pro ochranu osobních údajů Google Analytics a Politika ochrany osobních údajů Google.

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

Společnost Jan Moravec zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujíc základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracovává Fyzická osoba Jan Moravec. jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.

Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu s fyzickou osobou Janem Moravcem, popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.

Práva Uživatelů a dalších osob spojená se zpracováním osobních údajů

Následující práva vám obecně náleží dle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů:

 • právo na informace o vašich osobních údajích, které máme uloženy;
 • právo požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • právo namítat vůči zpracování z důvodů vašich vlastních legitimních zájmů nebo profilování, pokud nebudeme schopni prokázat, že určité závažné a zaručené důvody převyšují vaše zájmy, práva a svobodu, nebo že toto zpracování probíhá za účelem prosazení, uplatnění nebo obhájení právních nároků;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo na podání stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • kdykoli můžete s budoucí platností svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a užíváním svých osobních údajů odvolat. Další informace viz kapitoly výše popisující zpracování údajů na základě vašeho souhlasu.

Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete svůj požadavek na níže uvedené kontaktní údaje.

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Jan Moravec
V lánech 158
Praha 8
182 00
IČ: 71522379
mail: 776095050@seznam.cz